ŚW. MARCIN
Arabskie słowo islam, wbrew obiegowym opiniom, ma niewiele wspólnego ze słowem salam - pokój. Wywodzi się z arabskiego słowa aslama, a które oznacza poddawać się, podporządkowywać, zdawać się na kogoś. W tym też znaczeniu wyznawców islamu nazywa się muzułmanami, po arabsku muslim, czyli tymi, którzy poddali się woli Boga (Allaha)

Oryginalne znaczenie słowa islam staje się kluczem do zrozumienia przesłania, jakie otrzymał w 610 r. Arab z Mekki, Muhammad Ibn 'Abd Allah, powszechnie znany jako Mahomet. Muzułmanie wierzą, że w nocy podczas snu (w miesiącu Ramadan), w jaskini Hira, nawiedził go archanioł Gabriel (Gibril), karząc Mu recytować słowa, które weszły potem do 96 sury Koranu: "W imię Boga, Miłosiernego, Litościwego. Głoś w imię twego Pana, który stworzył człowieka z grudki krwi. Głoś! A Pan twój jest Najhojniejszy, Który nauczał piórem (?)".

Burzliwe życie Muhammada, walki, którymi torował drogę nowej religii, zarówno wśród swoich, jak i obcych, nie tłumaczą jednak w pełni tego, w jaki sposób ta nowa religia tak szybko weszła w historię nie tylko całego Bliskiego Wschodu, ale i świata, stając się "konkurencją" dla judaizmu i chrześcijaństwa.

Islam stał się religią jednoczącą rozbite plemiona arabskie. W swym pochodzie potrafił wykorzystać także dramat rozbitego już wówczas na różne odłamy chrześcijaństwa. W swej zawiłej i subtelnej teologii (spory chrystologiczne) uwikłanej w politykę Bizancjum, zostało ono w szybkim tempie niemalże zupełnie wyparte z Półwyspu Arabskiego.

Dogmaty islamu

Wiarę muzułmanów buduje pięć dogmatów:

1. Wiara w jednego Boga. Jest to absolutny fudament. Wokół niego koncentruje się w islamie dosłownie wszystko. Pozostałe dogmaty wyrastają z tej właśnie prawdy. Człowiek jest winien Bogu bezwzględne posłuszeństwo (owo poddanie się - aslama). Bóg jest całkowicie transcendentny, istniejący poza światem ludzkich doświadczeń, doznań, myśli, jest jeden jedyny i nie ma innego poza Nim. Dlatego właśnie dla muzułmanów chrześcijańska wizja Boga Trójjedynego jest po prostu ?irk, czyli największym grzechem polegającym na przypisywaniu Bogu wspólników. Bóg w Koranie jest opisywany w sposób absolutnie omijający antropocentryczne skojarzenia. Jest to owych dziewięćdziesiąt dziewięć najpiękniejszych imion Boga (np. pierwszy, jedyny w swoim rodzaju, ukryty, sprawiedliwy, przebaczający, mszczący się, odradzający się, niezależny, ostatni), których recytacja stworzyła modlitwę, podobną do chrześcijańskiego różańca lub Modlitwy Jezusowej - towarzyszy jej przesuwanie paciorków tzw. sabhy (inna nazwa misbah).

2. Wiara w anioły. Najważniejsze z nich to: Gibril (Gabriel), Izrai'il (Izrael), Mika'il (Mika'al-Michał), Israil (Rafał). Oprócz nich są także demony (dżinny, Iblis, Szatan)

3. Wiara w Koran. Islam uznaje, że Bóg powierzał człowiekowi swoje Słowo, drogą objawienia - przez Torę, Psalmy, Ewangelie oraz Koran. Jednak wszystkie Księgi, poza Koranem, zawierają zniekształcenia i przekłamania dotyczące Objawienia Bożego. Według Koranu żydzi i chrześcijanie wypaczyli sens słów, zapomnieli część tego, co im Bóg przykazał, a nawet zafałszowali niektóre fragmenty. Chrześcijanie zniekształcili przede wszystkim posłannictwo 'Isy (Jezusa).

4. Wiara w wysłanników Boga. Według wyznawców islamu Bóg nieustanne przysyłał ludzkości posłańców, którzy oznajmiali człowiekowi prawdy Boże i ostrzegali go przed grzechem. Koran rozróżnia dwa typy posłańców: proroków - ludzi Starego Testamentu i Ewangelii, oraz wysłanników - tych, którzy znaleźli się wśród Arabów. Pierwszym prorokiem był Adam - pierwszy człowiek na ziemi. Pozostali to Nuh (Noe), Lut (Lot), Ibrahim (Abraham), Musa (Mojżesz) i oczywiście 'Isa (Jezus). Mahomet jest najważniejszym i ostatnim, spośród wszystkich proroków i wysłanników. Jest on "pieczęcią proroków": potwierdza misję pozostałych, ale przede wszystkim ją wypełnia. Z czasem wyrażenie to nabrało znaczenia zakończenia wszelkich proroctw w osobie Mahometa.

5. Wiara w dzień Sądu Ostatecznego (raj i piekło, zmartwychwstanie). Każdy człowiek będzie sądzony osobno, bez jakichkolwiek pośredników. Za zgodą Boga za muzułmanów może jednak wstawiać się Mahomet. Co do tego, jakie uczynki są złe, grzeszne, sprowadzające śmierć, toczyła się w islamie wielka dyskusja. Islam, podobnie jak judaizm, nie posiada odpowiednika Magisterium Kościoła, dlatego można odnaleźć w nim (zarówno wśród teologów, jak i w samym Koranie) wiele opinii sprzecznych czy też nierozwiązanych problemów z zakresu etyki i moralności.

Muzułmańskie obowiązki

Skoro islam oznacza poddanie się, każdy muzułmanin ma wypełnić określone obowiązki, którym towarzyszy odpowiedni rytuał. Są to tak zwane arkana, czyli filary wiary, których cechą charakterystyczną jest wybitnie wspólnotowy sposób ich praktykowania, tworzący silne poczucie jedności wiary. Istnieje pięć filarów wiary.

1. Wyznanie wiary w jednego Boga - sahada. Jest to formuła, która brzmi: "Oświadczam, iż nie ma Boga prócz Allaha, oraz oświadczam, iż Muhammad jest sługą i Wysłannikiem Allaha". Wypowiedzenie tej formuły jest warunkiem zostania muzułmaninem. Napis ten można często odnaleźć w muzułmańskim zdobnictwie w postaci wymyślnych "arabesek".

2. Modlitwa - salat. Każdy muzułmanin powinien modlić się pięć razy dziennie, o ściśle wyznaczonych porach. Jest to tak święty obowiązek, że nawet Bóg się modli. Salat jest modlitwą rytualną, towarzyszą jej określone czynności (ich dokładne wypełnienie sprawia, że modlitwa jest uznana).

3. Post - sawm. Pości się przez cały miesiąc, przez powstrzymywanie się od jedzenia, picia, palenia od wschodu do zachodu słońca. Po zachodzie słońca je się więcej i lepiej niż poza Ramadanem.

4. Jałmużna - zakat. Jej warunki są także określone przez Koran, sunnę (Tradycję) i zasady prawa muzułmańskiego. Zdarza się często, że zakat to w państwie muzułmańskim specjalny podatek.

5. Pielgrzymka - hagg. Jest to obowiązek warunkowy, to znaczy należy go wypełnić, o ile jest to możliwe. Kto nie jest w stanie tego dokonać, może wysłać swojego zastępcę, który w jego imieniu będzie pielgrzymował. Również ten obo- wiązek jest szczegółowo regulowany przez prawo muzułmańskie. Celem pielgrzymki jest Mekka, w której odbywają się wszystkie ceremonie. Klarowność zasad wiary muzułmańskiej oraz sprawna polityka podbojów plemion arabskich sprawiły, że islam stał się atrakcyjną propozycją dla ludzi żyjących w tamtych czasach. Współcześnie staje się on nowym wyzwaniem dla chrześcijaństwa, nie tylko w kontekście kontrowersyjnej tezy o konlikcie religii czy cywilizacji, ale i dlatego, że jest atrakcyjny dla wielu chrześcijan, zmęczonych rozmywaną dziś i mocno zindywidualizowaną praktyką wiary chrześcijańskiej.

    NIEDZIELA  - 04.10.2015  -  XXVII ZWYKŁA
          08:00 Za ++ rodziców Edwarda i Barbarę Nosal oraz + ojca Mieczysława Kubat
          10:30 Za ++ Jana i Bronisławę Kmiecik, ++ Stanisława i Marię Dorosz oraz ++ rodzeństwo z obu stron
          15:00 RÓŻANIEC


    PONIEDZIAŁEK  -  05.10.2015  -  Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
          17:30 Różaniec i Msza św.: Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Jakuba Sosulskiego
                      z okazji 7 rocznicy urodzin

    WTOREK  -  06.10.2015  -  Dzień powszedni
          17:30 Różaniec i Msza św.: Za ++ Marię, Piotra i Ryszarda Olszyńskich
          19:00 Za + Helenę Ragan w 30 dzień po śmierci

    ŚRODA  - 07.10.2015  -  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
          17:30 Różaniec i Msza św.: Za + księdza Władysława Ziober

    CZWARTEK  -  08.10.2015  -  Dzień powszedni
          17:30 Różaniec i Msza św.: Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski w rodzinie Niewiadomski
          18:30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

    PIĄTEK  -  09.10.2015  -  Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
          17:30 Różaniec i Msza św.: Za + Jana Juziuk

    SOBOTA  -  10.10.2015  -  Dzień powszedni
          08:00 Za + mamę Marię Wójtowicz i ++ z rodziny
          09:00 Odwiedziny chorych i starszych Parafian

    NIEDZIELA  - 11.10.2015  -  XXVIII ZWYKŁA - DZIEŃ PAPIESKI
          08:00 Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Martynki Skalnej z okazji 9 rocznicy urodzin
          10:30 Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Haliny i Eugeniusza Turzańskich z okazji 47 rocznicy 
                      ślubu
          15:00 RÓŻANIEC
Banałem wydaje się stwierdzenie, że człowiek jest częścią natury, jednak konsekwencje tego faktu są nie byle jakie. Czas naszego życia jest ograniczony: trwa od poczęcia do śmierci. W ciągu roku wpływają na nas zmieniające się pory roku. Podczas doby podlegamy rytmowi snu i czuwania oraz tzw. ultra rytmom, które zmieniają się z częstotliwością ok. 90 min, wyznaczając okresy wzmożonej i zmniejszonej aktywności, także podczas snu.

Potrzeba modlitwy

Utrata poczucia wspomnianych ultra rytmów przez współczesnego człowieka okazała się bardzo brzemienna w skutki. Zamiast poddać się tej naturalnej potrzebie wyhamowania, próbujemy za wszelką cenę dalej być aktywni, ale nasze ciała nie nadążają za wymogami współczesności. Wydłużamy więc dzień, stosujemy używki, by utrzymać tempo.

Badania wykazały, że w większości przypadków zaburzeń związanych ze stresem wystarczy przywrócić właściwy rytm dnia, by osiągnąć równowagę psychiczną. Co więcej, praca jest o wiele bardziej efektywna, jeżeli jest czas na wyciszenie. Tyle mówią wyniki badań, a od wieków taki rytm dnia jest zachowywany w klasztorach, gdzie praca przeplata się z modlitwą. Niektóre firmy zaczęły wykorzystywać tę naturalnie zmieniającą się aktywność pracowników, proponując przerwy na medytację, jogę itp., prowadzone przez wynajętego trenera. Szkoli on pracownika pod kątem przydatności w firmie i w efekcie uzależnia go od pracodawcy.

Tak więc człowiek stoi przed wyborem: albo zbagatelizować swoją naturę i skarżyć się na stres, albo szukać rozwiązań swych problemów w przeróżnych nurtach duchowości obcych chrześci¬jań¬stwu, które - jak pokazuje praktyka - mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Można w końcu zawołać za psalmistą: „Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!” (Ps 25,4).

Odkryć modlitwę różańcową

Pan nie pozostawia proszących bez wsparcia. On dobrze wie, że człowiek potrzebuje chwil spokoju, by zagłębić się w ciszy odnajdywanej w sobie. Rozumie też, że człowiek potrzebuje refleksji nad tym, co robi i dokąd zmierza. Jednym słowem: potrzebuje modlitwy. I tu mamy duży wybór. Możemy decydować, jakie modlitwy najbardziej nam odpowiadają. W zależności od tego, co przeżywamy, najbardziej będzie nam odpowiadała modlitwa słowna, innym razem będziemy odczuwali potrzebęzgłębienia słowa Bożego albo po prostu trwania w Bożej obecności.

Są jednak takie modlitwy, które są bardzo uniwersalne, „sprawdzone” przez wielkich świętych i mistyków. Taką modlitwą dla chrześcijańskiego Zachodu jest Różaniec. Jego charakterystyczną cechą jest rytmiczność, miarowe powtarzanie modlitwy Zdrowaś Maryjo. Już samo systematyczne odmawianie Różańca uczy modlącego się pogłębienia tej modlitwy. Rytmiczność wychodzi naprzeciw ludzkiej fizjologii i ułatwia wyciszenie, a w ciszy można usłyszeć głos Ducha Świętego. Różaniec może być zarówno modlitwą słowną, medytacyjną, jak i wprowadzającą w kontemplację.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…

Struktura Różańca, który zaczyna i kończy się na ukrzyżowanym Chrystusie, obrazuje drogę człowieka. Przypomina, że Bóg powołał nas ze swej wielkiej miłości i powołuje z powrotem do siebie, a Jezus jest początkiem i końcem. Wielokrotne zwrócenie się do samego Boga Ojca (Ojcze nasz) podkreśla, że w centrum naszego życia jest Bóg i tylko On. Trzy początkowe Zdrowaś Maryjo uświadamiają nam, że do Boga możemy dojść jedynie przez wiarę, która rodzi nadzieję. Gdy zaś uwierzymy, że Bóg cały czas jest obecny i pragnie naszego szczęścia, to nie możemy nie odpowie-dzieć modlitwą uwielbienia (Chwała Ojcu) - na wzór maryjnego Magnificat, kiedy to Elżbieta wskazała Maryi łaskę Pana. Powtarzając dziesięciokrotnie Zdrowaś Maryjo, rozważamy główne wydarzenia z życia Jezusa, które stanowią szkielet naszej znajomości słowa Bożego.

Można też zastanawiać się nad samym znaczeniem słów modlitwy Zdrowaś Maryjo, która bierze swój początek z dialogu Maryi z Archaniołem Gabrielem, gdzie jedno „tak” Maryi miało ogromne znaczenie dla naszej historii zbawienia. My też możemy dokonać wielkich zmian, mówiąc Stwórcy „tak”. To zaś oznacza, że w innych dostrzegamy Jego ślad, akceptujemy samych siebie, prze¬sta¬jemy tkwić w przeszłości i nie stawiamy Bogu wymagań, oczekując zrealizowania przez Niego naszych planów.

W drugiej części modlitwy uznajemy swoją kruchość zarówno ducha, jak i ciała, którą każdy prędzej czy później, mając odwagę stanąć w prawdzie przed samym sobą, dostrzeże. Dlatego prosimy Maryję o pomoc w każdej chwili, a szczególnie w momencie śmierci, gdzie ci, na których liczymy, nie będą mogli dalej nam towarzyszyć. Pozwólmy, by w czasie modlitwy nasze serca napełniały się mądrością - słowem Pana, tak jak robiła to Maryja, zachowując w swoim sercu każde Jego słowo.

Z pomocą Maryi

Ojciec Pio, Jan Paweł II i inni wielcy ludzie wskazywali na różaniec, który uczy wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego. Wzorowali się na Maryi, która była największą mistyczką, bo cały czas żyła w obecności Boga. Modląc się na różańcu, można nasze życie, jak kalkę, przyłożyć do Jej życia i sprawdzić, czy Jej i nasza droga są podobne. Jeżeli mamy pewność, że Maryja skiero¬wa¬łaby nas w tym kierunku, w którym zmierzamy, to jesteśmy na właściwej drodze.

Fakt, że Maryja jest człowiekiem, ułatwia nam bezpośrednie zwracanie się do Niej. Bóg jest dla ludzkiego poznania tak wielki i niepojęty, że człowiekowi pozostaje poczucie bojaźni przed Tym, który jest wszechmocny.

Od nas Maryja różni się tym, że Bóg zachował Ją od jakiegokolwiek grzechu, jeszcze nim Jezus dokonał dzieła zbawienia,. W ten sposób staje się Ona dla nas prawzorem człowieka w pełni korzystającego z daru Odkupienia.

Maryi nie da się pominąć na drodze, na której jasny staje się cel ostateczny. Żeby to lepiej zrozumieć, posłużmy się porównaniem dotyczące dziedziny fizyki: by opisać zjawiska zachodzące na Ziemi, używa się określonych wzorów. Jednak tych samym wzorów nie da się zastosować do podobnych zjawisk zachodzących w kosmosie. Tam znajdują zastosowania inne teorie. W pewnym jednak miejscu wzory jednej teorii przechodzą we wzory drugiej (tzw. przejście graniczne). Jest to taki styk kosmosu z ziemią. Maryja stoi właśnie pośrodku, pomiędzy Bogiem a ludźmi. Widzi, że to, co wielkie w ludzkich oczach, niekoniecznie musi być wielkie w oczach Boga, i na odwrót. Uczy nas również, jak mamy prosić Boga. Sama nie dyktuje Jezusowi, co ma zrobić, jedynie wskazuje na problem, jak np. w Kanie Galilejskiej. I uczy, jak ufać Bogu.

Z tą ufnością zabieramy się do wypełniania swoich obowiązków, które po takim modlitewnym skupieniu będą naznaczone radością i w naturalny sposób staną się kontynuacją modlitwy. Kiedy zaś będziemy udawali się na spoczynek, możemy czynić to z ufnością, że Bóg nawet we śnie nam błogosławi.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 
A MOŻE RÓŻANIEC
W CO WIERZĄ MUZUŁMANIE?
BOSKIE SŁOWA
1. Świętujemy dziś XXVII Niedzielę Zwykłą.

2. Do sakramentu pokuty zapraszam od poniedziałku do soboty, 30 minut przed rozpoczęciem
      Mszy św.

3. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe. Różaniec zawsze był potężną siłą w walce ze złem. Spróbuj
     znaleźć czas, by nieco odpocząć we wspólnocie kościoła przy wspólnym odmawianiu różańca i
     wyciszyć się po bieganinie dnia codziennego. W tym roku Kościół prosi o modlitwę za
     prześladowanych, o ustanie wojny, która zawsze niesie zło, cierpienie i łzy.

4. W następną niedzielę przypada Dzień Papieski w związku z rocznicą wyboru Ojca Świętego Jana
     Pawła II. Po Mszach świętych młodzież z naszej Parafii przeprowadzi przed kościołem zbiórkę do
     puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

5. W zakrystii można nabyć Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym numerze polecam artykuł o
     rozpoczynającym się synodzie biskupów poświęconym rodzinie.

6. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny: od n-ru 139 - P. Przymus do n-ru 145a  - P. Janus.
     Serdecznie dziękuję rodzinom: Wala, Laskowski, Wiewióra, Kubasiak i Kois za posprzątanie kościoła



"GŁĘBOKI SENS"
Joanna Jonderko-Bęczkowska
Michał Adamski OP
List 01/2007
PANORAMA KOŚCIOŁA
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
GALERIA ZDJĘĆ
PARAFIA STARY LAS 2011-2015  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE